DISCLAIMER

Alle getoonde informatie op de website wordt door Beauty Centre Balloo samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Beauty Centre Balloo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen gebruiken. Beauty Centre Balloo behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel Beauty Centre Balloo alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Beauty Centre Balloo niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

COPYRIGHT

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, films, foto’s illustraties, (handels)namen en/of logo’s, zijn eigendom van Beauty Centre Balloo of van een van haar samenwerkende partners, hierop geniet auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze website. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website beschikbaar te stellen tegen vergoeding De gebruiker mag inhoud verveelvoudigen, distribueren en verspreiden op de Social Media kanalen Facebook en Twitter, Voor andere doeleinden is het niet toegestaan de inhoud van de website te verveelvoudigen, distribueren en/of te verspreiden aan derden, te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Beauty Centre Balloo.

AANSPRAKELIJKHEID

Beauty Centre Balloo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website of Social Media kanalen van Beauty Centre Balloo. Beauty Centre Balloo behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeks geplaatste informatie in strijd is met de weg, de belangen van overige internetgebruikers en derden.

INHOUD

De inhoud van deze website word zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. Alle toestemming van Beauty Centre Balloo deze website en verband houdende (tekstuele) documenten(instructiefilms) en afbeeldingen of enig gedeelte hiervan alsmede de broncode of een gedeelte hiervan te openbaren en/of te vermenigvuldigen. Het auteursrecht op de op deze website gepubliceerde informatie berust bij Beauty Centre Balloo en/of de auteurs. Zonder schriftelijke toestemming van Beauty Centre Balloo en de auteur is het niet toegestaan om op de website gepubliceerde werken geheel of ten dele over te nemen, buiten de in de wet geregelde citeerpraktijd. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming kan reproductie of distributie van de op deze website gepubliceerde informatie resulteren in civiele- of strafrechtelijke procedures waarbij gebruik gemaakt zal worden van alle mogelijkheden die de wet ons biedt.

LINKS NAAR INFORMATIE VAN DEZE WEBSITE

Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie van deze website Wel dient telkens duidelijk vermeld te worden dat de link naar de website van Beauty Centre Balloo verwijst. Het is op geen enkele wijze toegestaan op pagina’s van deze website in andere websites op te nemen door middel van frames of enige andere techniek, uitgezonderd de aangeboden Social Media kanalen Twitter en Facebook.